รายละเอียดโครงการจัดหาอาวุธปืนสวัสดิการ


รายละเอียดโครงการจัดหาอาวุธปืนสวัสดิการ
 
1. ข้าราชการที่อยู่ในหน่วยงานที่เข้าร่วมโครงการจัดหาอาวุธปืนสวัสดิการ เข้าเว็บไซต์  www.ปืนคอมมานโด.com
2. กรอกข้อมูลในระบบ เพื่อเป็นหลักฐานในการชำระเงินกับธนาคาร หรือสแกน QRCODE เพื่อชำระเงิน
3. ให้ผู้ซื้อทำการชำระเงินโดยพิมพ์ใบ Pay-in ไปชำระที่ธนาคาร หรือ สแกน QRCODE ในใบ Pay-in เพื่อชำระเงินจากนั้นทำการตรวจสอบการชำระเงินและลำดับการรับอาวุธปืนได้ทันที คลิกที่นี่
4. เมื่อผู้ซื้อทำการชำระเงินเรียบร้อยแล้ว ให้ผู้ซื้อส่งเอกสารเพื่อเป็นหลักฐานในการออกหนังสือยืนยันเข้าร่วมโครงการฯ  มาที่
     หจก.ปืนเอกภัทร 18/176 ถนนลาดปลาเค้า 83 แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน  กรุงเทพฯ 10220
     เอกสารที่ต้องจัดส่งมี ดังนี้
         -สำเนาการชำระเงิน ธนาคารกรุงไทย/สลิปการโอนเงินผ่าน QRCODE
         -สำเนาบัตรข้าราชการ (ด้านหน้าและด้านหลังบัตร)
         -สำเนาทะเบียนบ้าน
         (ขอความกรุณาส่งเอกสารทางไปรษณีย์เท่านั้น)
5. หลังจากได้รับเอกสารของผู้ซื้อครบถ้วนแล้วทางบริษัทจะดำเนินการออกหนังสือยืนยันเข้าร่วมโครงการฯ โดยผู้ซื้อสามารถปริ้นได้ทางหน้าเว็บไซต์              
         - คลิกช่องพิมพ์ใบเข้าร่วมโครงการฯ
         - เลือกโครงการอาวุธปืนฯ
         - กรอกหมายเลขบัตรประชาชน 13 หลัก
6. ข้าราชการผู้เข้าร่วมโครงการฯ ขอใบอนุญาต ป.3 ภูมิลำเนาตามทะเบียนบ้าน ต้องแนบเอกสาร ดังนี้
         -สำเนาบัตรข้าราชการ
         -สำเนาทะเบียนบ้าน
         -หนังสือรับรองผู้บังคับบัญชา
         -หนังสือยืนยันเข้าร่วมโครงการฯ (ระบุโครงการฯ ตามหนังสือยืนยันที่ทางบริษัทออกให้)
 7.  สิทธิการรับอาวุธปืน / ตามลำดับที่ ชำระเงินในโครงการกับทางธนาคารกรุงไทย
         
  *   หมายเหตุ กรณีผู้เข้าร่วมโครงการชำระเงินแล้ว ไม่สามารถขอใบอนุญาต ป.3 จากนายทะเบียนได้ทางบริษัท 
                         จะทำการโอนเงินคืนให้เต็มจำนวนภายใน 10 วันทำการ